top of page

REGULAMIN STRONY

REGULAMIN

Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego
Moonscent, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego.

 

DANE KONTAKTOWE:

Moonscent

ul. Stanisława Staszica 23

05-075  Warszawa

kontakt@moonscent.pl

 

I. DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Konto klienta – podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępu oraz sprawdzać stan zamówienia.

 4. Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywaniu zakupów Towaru umożliwiająca podgląd jego nazwy, ilości, wartości, kosztów dostarczenia oraz kosztów całości zamówienia.

 5. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 6. Produkt cyfrowy - wszystko, co można pobrać na dysk komputera w formie książki elektronicznej (e-booki), prasy elektronicznej (e-prasa) oraz książki audio (audiobooki). Dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 7. Sprzedawca:  Moonscent,  ul. Stanisława Staszica 23, 05-075 Warszawa;  kontakt@moonscent.pl

 8. Regulamin - niniejszy regulamin określający ogólne warunki sprzedaży, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 9. Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

 10. Sklep - sklep internetowy Moonscent dostępny pod adresem https://moonscent.pl

 11. Umowa - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 13. Towar - prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 14. Wada - zarówno wada fizyczna , jak i wada prawna.

 15. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 16. Wada prawna – okoliczność, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

II. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep Moonscent znajdujący się w domenie https://moonscent.pl oferuje produkty fizyczne, esencje perfumeryjne, perfumy oraz produkty cyfrowe - karty podarunkowe, rabatowe, promocyjne.

 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez dokonanie zakupu produktu oferowanego w Sklepie.

 3. Warunkiem dokonania zakupu jest zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu.

 4. Kupujący w celu dokonania zakupu może utworzyć Konto klienta, jak również dokonać zakupu bez rejestracji konta. Założenie konta następuje wskutek bezpłatnej umowy o prowadzenie konta zawartej między Sprzedawcą a Kupującym. Umowa o prowadzenie konta jest zawierana na czas nieoznaczony. W celu założenia konta niezbędna jest rejestracja.

 

III. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

 1. Kupujący zobowiązany jest do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

 

IV. CENA, METODY PŁATNOŚCI

 1. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Ceny podane są cenami uwzględniającymi podatek VAT w polskich złotych. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem:

  1. przelew tradycyjny, manualny 

  2. PayPal

  3. Stripe - płatność kartą płatniczą, debetową, kredytową.

 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania zamówienia konkretnego Towaru.

 3. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.

 4. Konsument może nabyć w sklepie internetowym https://moonscent.pl kartę podarunkową, o wybranej z dostępnych wartości kwotowych, wyrażonej w walucie PLN.

 5. Po zakupie karty podarunkowej Kupujący otrzymuje unikalny, dedykowany, kod rabatowy na podstawie którego naliczany jest rabat kwotowy przy składaniu zamówienia.

 6. Kartę podarunkową można wykorzystać tylko i wyłącznie w sklepie online https://moonscent.pl

 7. Kod rabatowy wydawany po zakupie katy podarunkowej jest kodem jednorazowym. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość karty podarunkowej - różnica nie podlega zwrotowi.

 

V. SKŁADANIE I POTWIERDZENIE ZAMÓWENIA

 1. Klient składa zamówienie:

  1. wybierając jedną lub więcej pozycji asortymentu oferowanego Towaru

  2. podając imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego

  3. podając sposób i adres do doręczeń

  4. wybierając sposób płatności

 2. Kupujący zostaje automatycznie poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 3. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz Kupującego, w tym jego numeru telefonicznego oraz poczty elektronicznej.

 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania płatności.

 5. Dowód zakupu jest wystawiony i dołączony do każdej przesyłki. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup lub sprostowanie danych, prosimy o zgłoszenie tego faktu wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: kontakt@moonscent.pl

 6. Sprzedający zastrzega prawo odrzucenia zamówienia, gdy:

  1. źle został wypełniony formularz uniemożliwiający zrealizowanie zamówienia

  2. nie została dokonana wpłaty na konto w terminie 7 dni roboczych

  3. przesyłka nie została odebrana przez Kupującego.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji. Na czas otrzymania Towaru składa się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, płatność za Towar, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki, wysyłka paczki) – do 7 dni roboczych.

 2. Towar zamówiony w Sklepie internetowym https://moonscent.pl dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera.

 3. Nieodebranie paczki przez Kupującego – jeśli jest zwrócona do nadawcy, powoduje obciążenie Kupującego kosztami za wysyłkę.

 4. Doręczenie Produktu cyfrowego (Karta podarunkowa) następuje automatycznie, zaraz po potwierdzeniu dokonania płatności przez Kupującego. Produkt cyfrowy przesyłany jest na adres mailowy podany przez Kupującego.

 

VII. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku, gdy zakupiony Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi przewidziane w Kodeksie cywilnym.

 2. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Reklamacje można składać na adres: kontakt@moonscent.pl

 3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie oraz numer rachunku bankowego Klienta, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych zostanie zwrócona ceną Towaru.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonym od dnia następnego po dniu, w którym Klient zgłosił reklamację. Jeśli nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał. Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłaną na adres elektroniczny reklamującego.

 5. Składając reklamację Kupujący może żądać:

  1. wymiany lub naprawy Towaru

  2. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada jest istotna.

 6. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na wymianę lub naprawę Towaru, a żądanie to okaże się:

  1. niemożliwe do zrealizowania

  2. będzie się wiązało z poniesieniem przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów w takiej sytuacji Sprzedawca może zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji.

 

VIII. ZWROT TOWARU

 1. W przypadku reklamacji Towaru celem jego naprawy lub wymiany bądź w przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany odesłać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy.

 2. Koszty przesyłki w przypadku wymiany, zwrotu, odstąpienia od umowy, pokrywa Kupujący. Paczka powinna być zapakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie odsyłanego Towaru. Realizacja wymiany następuje po opłaceniu kosztów przesyłki.

 3. W przypadku wymiany Towaru, Klient informuje o tym fakcie mailowo, podając jednocześnie adres na który należy przesłać wymieniony (nowy) Towar.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną pod wskazany adres poczty e-mail).

 2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Bieg terminu, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym Towar został przez Konsumenta odebrany (data odbioru). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. Umowę uważa się za niezawartą

  2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta, wynikających z wybranego sposobu dostarczenia Towaru. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  3. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami

 5. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży Produktów cyfrowych, jeżeli Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Momentem, w którym Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego jest dokonania zapłaty za Produkt cyfrowy.

 

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

 2. Spory wynikłe z realizacji Umowy rozwiązywane będą w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub innym sądem polubownym. Klient może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, na przykład złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/

 4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego.

 

XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego Sklepu jest Sprzedający.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Podane przez Kupującego przy składaniu zamówienia danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji Umowy sprzedaży w ramach Sklepu. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:
  https://sklepmedyczny.store/pl/info/polityka-prywatnosci

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 2. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienia lub zawarły umowy przed zmianą Regulaminu, co oznacza że do Zamówień złożonych i umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu ich złożenia lub odpowiednio zawarcia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego Regulaminu i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2024r.

bottom of page